τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον

ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην

ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον,

ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει·

τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός.

image