εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὅταν προσεύχησθε λέγετε·

Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομα σου·

ἐλθέτω βασιλεία σου·

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν·

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν,
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν·
 
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.

image