εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὅταν προσεύχησθε λέγετε·

Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομα σου·

ἐλθέτω βασιλεία σου·

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν·

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν,
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν·
 
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.

image

Koine infinitives

image

image

See pages 301 and 358 of Mounce (Basics of Biblical Greek, 2003).

The structure of this chart is patterned after that of other verb charts in Mounce. The chart is intended to foster memorization, not to describe how the language developed.